AKTUALNOŚCI

"MONITORUJEMY ŚRODOWISKA LEWICOWE. DLATEGO WIEMY, GDZIE MOGĄ ZAATAKOWAĆ MIEJSCA KULTU" [WIDEO]

Robert Bąkiewicz przedstawił swoją wizję Straży Narodowej.

– Mam nadzieję, że na przyszłość wyrośnie z tego ruch, środowisko społeczne, które będzie walczyło o wartości katolickie, wartości tradycjonalistyczne, wartości prawicowe, patriotyczne w sposób dużo bardziej zorganizowany, bardziej przemyślany. I będzie odpowiedzią na to co wydaje się, że w ostatnim czasie jest coraz bardziej prawdopodobne, czyli takim atakiem, agresją środowisk lewicowo-liberalnych na kościoły. To, co widzieliśmy na Zachodzie Europy, staje się również u nas codziennością. I my jesteśmy w stanie dzisiaj na to odpowiadać - mówił w programie Mediów Narodowych nt. Straży Narodowej Robert Bąkiewicz.

– Tym kierunkiem jest przede wszystkim ochrona wartości cywilizacji łacińskiej, przez co idzie wartości katolickich, moralności katolickiej, wiary, ale również budynków i tego wszystkiego co jest związane z wiarą katolicką. Kolejnym elementem jest kultywowanie pamięci historycznej, budzenie patriotyzmu wśród Polaków, przywiązania do wspólnoty narodowej. To są dwa główne kierunki. Trzeci, wewnętrzny, jakby skierowany bardziej do wewnątrz naszego środowiska, czyli formacja działaczy, członków, wolontariuszy, którzy są zaangażowani i ta formacja odbywa się na różnych poziomach. Na tych praktycznych, czyli nabycia pewnych umiejętności, sprawności dotyczących np. pomocy medycznej, umiejętność posługiwania się krótkofalówkami, umiejętność zabezpieczenia dużych zgromadzeń. Nabywanie „sprawności” prawnych, czyli wiedzy co nam wolno, a czego nie wolno, co może ktoś inny, w przypadku przekroczenia prawa lub w przypadku kiedy to prawo nie jest przekraczane. I w mojej ocenie najważniejszy element, ten element formujący nas moralnie, budujący te sprawności, które nazywamy cnotami - tłumaczył. -  Chcemy pokazać, jakimi cnotami powinni posługiwać się mężczyźni, jakimi cnotami powinny posługiwać się kobiety i w jaki sposób powinniśmy ćwiczyć te własne cnoty, żebyśmy w tym świecie, który jest dzisiaj wrogi tym wartościom, które my dzisiaj reprezentujemy byli w stanie wytrwać, byli w stanie dawać wzór dla innych, dawać wsparcie i dawać przykład, a przede wszystkim, abyśmy dążyli do zbawienia własnych dusz.

- Chcielibyśmy stworzyć organizację sprawną, dobrze działającą, która w sytuacjach zagrożenia, kiedy masy, tak jak to miało miejsce w październiku, zaczynają dokonywać aktów bandyckich, przestępczych, a policja i służby nie są w stanie zapewnić nam wtedy bezpieczeństwa. Monitorowanie tego, co robią środowiska lewicowe, jest konieczne. (…) Wiemy dzięki temu gdzie środowiska lewicowe mogą zaatakować miejsca kultu, kiedy mogą dokonać aktów wandalizmu i na bieżąco, tydzień w tydzień, nasi ludzie pracują, zabezpieczając te różne miejsca. Państwo o tym nie wiecie. My nie przekazujemy informacji, nie robimy zdjęć i tak za dużo już o tym mówię - powiedział Bąkiewicz.

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings