Kim jesteśmy?

Straż Narodowa jest organizacją pozarządową zrzeszającą  Polaków, którzy dostrzegają zagrożenia płynące z ideologii sączonej nam przez elity antykultury. Działacze Stowarzyszenia to osoby zaangażowane w obronę podstaw, na jakich zbudowana jest cywilizacja łacińska. To ludzie, którzy pragną stać na straży ładu wyznaczanego przez reguły prawa rzymskiego, etyki chrześcijańskiej i greckiego stosunku do prawdy. Straż Narodowa jest ostoją wartości katolickich i narodowych. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą stawić czoła rewolucji i poświęcić swoją ciężką pracę na rzecz odnowy życia społecznego w Polsce. Walcząc z ofensywą skrajnie lewicowych aktywistów chcemy stanąć w pierwszym szeregu kontrrewolucji. 

Od wielu lat obserwujemy w Polsce degenerację życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Kult “postępu”, podyktowany zdobyczami rewolucji ‘68 roku zaczyna zbierać żniwo również w naszej Ojczyźnie. Tempa nabiera laicyzacja i idąca za nią demoralizacja. Wszystko to, co pozwoliło Polsce przetrwać trudny czas komunizmu dzisiaj jest wyśmiewane i obrażane. W 83 roku bł.x.J.Popiełuszko mówił o niesprawiedliwości i krzywdzie, „jaką czyni się naszemu Narodowi, w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również przez chrześcijan. Gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice; wartości, które zdawały wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii”. Dzisiaj obserwujemy skutki tego procesu – widzimy usuwanie krzyża z przestrzeni publicznej, promocję antywartości przeczących wierze i logice – również przez instytucje publiczne. Pojawiają się żądania finansowania tych działań z pieniędzy podatników. Do szkół wprowadza się szkodliwą ideologię gender, demoralizując młodzież. Zapomina się przy tym o naszych korzeniach i wartościach, z których Polska wyrosła.

Na przełomie lat 2020 i 2021 te działania zaczęły przybierać na sile. Lewicowi aktywiści przeszli od szyderstw do czynnej agresji wobec ludzi wyznających tradycyjne wartości. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się wezwania do ataków i aktów wandalizmu, które przełożyły się na liczne profanacje i napaści na kościoły, duchownych i wiernych. Ofiarami padali także obrońcy życia oraz działacze organizacji katolickich i patriotycznych. Mogliśmy zaobserwować bierność władz i państwowych instytucji wobec eskalacji napięć i wciąż podsycanej agresji ze strony skrajnie lewicowych aktywistów. W wielu miastach Polski grupy skrajnie zideologizowanych lewaków posunęły się dalej niż kiedykolwiek odważył się reżim komunistyczny - m.in. w Warszawie i Toruniu zakłócano Msze Święte, doszło do dewastacji świątyń i wtargnięć do kościołów podczas nabożeństw. Nasze ulice przestały być bezpieczne. Pojawił się strach przed nasilającymi się atakami, których ofiarą mógł paść każdy. W odpowiedzi na potrzebę przywrócenia katolikom poczucia bezpieczeństwa powstała Straż Narodowa.

Najważniejszym celem jaki wyznaczyli sobie członkowie Straży Narodowej jest prowadzenie działań kontrrewolucyjnych. Chcemy bronić Kościoła przed atakami Jego wrogów, stać na straży niepodległości Ojczyzny od zarania dziejów zakorzenionej w łacińskiej cywilizacji. Dbając o naszą narodową tożsamość członkowie Stowarzyszenia będą bronić polskiej kultury i tradycji przed zalewem nihilizmu i rozpłynięciem się w zachodnioeuropejskich wzorcach. Naszym celem jest przywrócenie w państwie polskim zasad katolickiej nauki społecznej i pielęgnowanie tego, z czego wyrośliśmy. Chcemy przypominać Polakom, że “nasz Naród albo będzie katolicki albo przestanie istnieć”.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings