AKTUALNOŚCI

72. ROCZNICA ŚMIERCI ZDZISŁAWA BROŃSKIEGO PS. „USKOK”

Straż Narodowa wraz z m.in. Wolskimi Patriotami wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, które miały miejsce w Kijanach na Lubelszczyźnie.

To właśnie na cmentarzu parafialnym w Kijanach znajduje się symboliczny grób kpt. Brońskiego. Symboliczny, ponieważ do dzisiaj nie udało się ustalić miejsca jego pochówku. W 2018 roku, podczas badań archeologicznych prowadzonych przez IPN w miejscu samobójczej śmierci „Uskoka” w Dąbrówce (obecnie Nowogród), znaleziono jedynie fragment żuchwy z uzębieniem, którą zidentyfikowano jako należącą do kpt. Brońskiego.

W sobotę 22 maja przedstawiciele środowisk patriotycznych z całej Polski oraz władze samorządowe regionu wspólnie uczcili pamięć jednego z najbardziej bezkompromisowych dowódców partyzanckich walczących z aparatem bezpieki: "Życie poświęcać warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności.  Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie. Oczywiście perspektywa tortur w lochach UB, w wypadku dostania się w ich ręce, nie jest ponętna, ale tchórz zgodzi się na wszystko, byle życie ratować. Człowiek idei życiem pogardza!"  (z pamiętników kpt. „Uskoka”, wydanych przez IPN w 2004 roku)

Działalność kpt. Zdzisława Brońskiego na terenie Lubelszczyzny, z której pochodził, przypada na lata po ucieczce ze Stalagu II-B Hammerstein niedaleko miejscowości Czarne na Pomorzu, czyli w rzeczywistości już 1940/1941-1949. W sierpniu 1944 roku powierzono mu funkcję zastępcy komendanta, a potem komendanta I Rejonu Obwodu AK Lubartów. Brał udział w akcji „Burza”. Po rozwiązaniu AK na wiosnę 1945 roku udało mu się odtworzyć ponad 30-osobowy oddział partyzancki podlegający Delegaturze Sił Zbrojnych (DSZ), później zaś Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”(WiN). Od czerwca 1945 roku był dowódcą wszystkich oddziałów partyzanckich oraz dywersyjnych operujących w obwodzie lubartowskim DSZ/WiN. Na rok 1946 przypada największa aktywność oddziału Brońskiego. W 1947 roku kapitan objął dowództwo oddziałów działających na północ od Lublina. Od jesieni tego roku Broński najczęściej rezydował w bunkrze wykopanym na terenie gospodarstwa Wiktora Lisowskiego w Dąbrówce k. Łęcznej. Od amnestii w 1947 roku UB stale namawiało go do ujawnienia się i starało zlokalizować jego kryjówkę. W końcu, po schwytaniu najbliższych współpracowników, za pomocą tortur i innych ubeckich sposobów udało się nakłonić jednego z nich do wydania dowódcy. Otoczony przez wroga, po dwudniowych pertraktacjach i namowach 21 maja 1949 roku zdetonował granat, nie chcąc dostać się w łapy bezpieki.

Warto wspomnieć, że oddziały kpt. „Uskoka” walczyły nie tylko z funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa, ale również z ludnością cywilną współpracującą z nową władzą.

Uroczystości otworzyły trzy przemówienia, m.in. dyrektora lubelskiego oddziału IPN Marcina Krzysztofika. Następnie przejmującą pieśń wykonała à capella uzdolniona wokalnie 13-latka. Na koniec delegacje samorządu i licznie przybyłych środowisk patriotycznych - m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowa, Głogowa, Łęcznej, w tym m.in. harcerzy, motocyklistów i grup rekonstrukcyjnych - składały wieńce i kwiaty oraz zapalały znicze przy cenotafie kpt. Brońskiego. Na uroczystości byli obecni nie tylko polscy patrioci i władze regionu, lecz także krewni oraz żyjący współpracownicy Wyklętych bohaterów Lubelszczyzny, jak np. Lucjan Sternik ps. „Prędki”.

Po zakończonych uroczystościach ku pamięci kpt. „Uskoka” Bydgoscy Patrioci postawili trzy brzozowe krzyże jego współpracownikom. Następnie część uczestników udała się do Starego Uścimowa, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem upamiętniającym Sybiraków, żołnierzy AK oraz innych mieszkańców gminy Uścimów, więźniów łagrów sowieckich w Borowiczach i Riazaniu.

Na koniec warto podkreślić również to, że Straż Narodowa została doceniona za swoją działalność: Kiedy [podczas składania kwiatów pod pomnikiem w Kijanach] działacze podchodzili ze swoim wieńcem, nie zostali przedstawieni tylko z nazwy. Przedstawiono ich jako ludzi broniących wartości, kościołów, podziękowano im za ich aktywność, za ich postawę i odwagę. Organizatorzy dodali, że za ich przykładem bronią kościołów na swoich terenach – jak wspominał jeden z członków delegacji.

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings