AKTUALNOŚCI

W 157 ROCZNICĘ URODZIN ROMANA DMOWSKIEGO

Dnia 9 sierpnia swoje urodziny obchodzi Ojciec Niepodległości Rzeczpospolitej oraz lider ideowy ruchu narodowego w Polsce - Roman Dmowski.

9 sierpnia 1864 r. w Kamionku - wsi położonej pod Pragą, która obecnie jest częścią Warszawy, urodził się Roman Dmowski.  Ojciec przyszłego lidera endecji i wskrzesiciela Polski, Walenty, wywodził się z drobnej szlachty podlaskiej, jednak były to związki odległe. Matka, Józefa Lenarska, była córką zrujnowanego właściciela warsztatu garbarskiego.

Zła sytuacja materialna z pewnością miała wpływ na wychowanie Romana. Dmowscy mieli siedmioro dzieci, z których czworo zmarło bardzo wcześnie. Roman podobno zaczął czytać już w wieku pięciu lat. Kiedy uczył się w szkole, nie grzeszył pilnością - siedział po dwa lata w drugiej, trzeciej i czwartej klasie. Wraz z rozpoczęciem działalności narodowej jego wyniki w nauce uległy poprawie. W piątej klasie został jednym z organizatorów kółka samokształceniowego "Strażnica". W czasie ostatnich lat nauki w gimnazjum Dmowski uchodził już za zdolnego i pracowitego ucznia.

Po ukończeniu gimnazjum zapisał się na Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Miał wtedy 22 lata. Duży wpływ na niego miała współpraca z warszawskim pismem "Głos". W roku 1888 Roman wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej "Zet", w którym szybko stał się jednym z najaktywniejszych działaczy. Sprzeciwiał się wspólnej walce z ukraińskim ruchem narodowym. Był za odrębnością poczynań polskiego ruchu narodowego.

W kwietniu 1893 r., po rozwiązaniu Ligi Polskiej, wraz z Janem L. Popławskim i Zygmuntem Balickim, założył tajną Ligę Narodową. Dmowski zasadniczy nacisk kładł na codzienną ofensywną pracę narodową, posługującą się nielegalnymi normami działania. Zaraz potem został skazany na pięć lat pobytu poza granicami zaboru rosyjskiego. Potem wyjechał do Lwowa, gdzie wraz z Popławskim objął redakcję pisma "Przegląd Wszechpolski". W roku 1896 Dmowski organizuje w trzech zaborach Stronnictwo Narodowo - Demokratyczne i ukazuje się w znacznej mierze dzięki niemu program Narodowej Demokracji. W 1904 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych a później w misji politycznej do Japonii. W latach 1904 - 1909 był posłem z Warszawy oraz prezesem Koła Polskiego w Dumie. W 1908 r. wydał książkę "Niemcy, Rosja i kwestia polska", a w niej przedstawił stanowisko Polaków wobec przewidywanego konfliktu między zaborcami. W 1912 r. proklamował bojkot żydowskiego handlu w celu obrony interesów kupiectwa i rzemiosła polskiego.

Wybuch Wielkiej Wojny zastał go za granicą. Działał następnie w Petersburgu, Londynie i Paryżu, gdzie stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego (KNP). Domagał się dla Polski niepodległości z dostępem do morza. W 1916 r. złożył w tej sprawie memoriał w ambasadzie rosyjskiej w Paryżu. Z jego inicjatywy powstała też we

Francji 104 - tysięczna armia generała Hallera, podporządkowana KNP. Odegrała

ona znaczącą rolę w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku. KNP został

uznany za oficjalne przedstawicielstwo narodu polskiego przez państwa

sprzymierzone.

W Paryżu, już po wojnie, Dmowski odegrał rolę pierwszoplanową w wyjednaniu dla Polski prawa do niepodległości na konferencji pokojowej w Wersalu a w konsekwencji - powrotu Polski na mapę Europy. W 1923 r. był krótko ministrem spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa, ale głównie pisał i tworzył obóz narodowy. Jedną z napisanych wtedy książek była "Polityka polska i odbudowanie państwa". Do czynnego życia politycznego powrócił po przewrocie majowym. Założył Obóz Wielkiej Polski, który cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży. Po jego rozwiązaniu przez władze sanacyjne, do końca życia kierował działalnością Stronnictwa Narodowego, czyniąc z niego największą partię polityczną w Polsce.

Zmarł 3 stycznia 1939 r. w Drozdowie pod Łomżą. Pochowany został w Warszawie na Bródnie.

Na warszawskim Kamionku w 1991 r. ustawiono głaz pamięci u zbiegu ulic Lubelskiej i Alei Wedla, który symbolicznie upamiętnia miejsce narodzin Romana Dmowskiego. Na pamiątkowej tablicy widnieje inskrypcja: „Tu na Kamionku 9 sierpnia 1864 roku urodził się Roman Dmowski – twórca ruchu narodowego, mąż stanu, współtwórca niepodległego państwa polskiego”.

W rocznicę urodzin wielkiego patrioty przedstawiciele Rot Marszu Niepodległości oraz Straży Narodowa uczcili Jego pamięć, porządkując kwaterę na cmentarzu i zapalając znicze. Odmówioni też modlitwę za spokój duszy ojca polskich narodowców. Pod wspomnianym głazem złożono wieniec i zapalono znicze.

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings