AKTUALNOŚCI

BĄKIEWICZ ZWRACA SIĘ

DO PREZYDENTA

Z APELEM O PODPISANIE

LEX TVN

Robert Bąkiewicz opublikował list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym domaga się podpisania tzw. ustawy Lex TVN.

„Lex TVN” to projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który ma wprowadzić prawo zakazujące kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadania pakietu większościowego w polskich mediach. 17 grudnia Sejm 229 głosami „za” przy 212 głosach „przeciw” i 11 wstrzymujących się odrzucił uchwałę Senatu ws. weta wobec tzw. lex TVN. Teraz przyjęta przez izbę niższą ustawa „Lex TVN” trafi ona biurko Prezydenta RP. Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Oto treść listu otwartego Roberta Bąkiewicza:

„Szanowny Panie Prezydencie,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił tzw. „Lex TVN” – ustawę, która ma na celu dostosowanie polskiego prawa medialnego do dyrektyw unijnych, zakładających, że kapitał w instytucjach medialnych pochodzących z państw spoza obszaru Unii Europejskiej nie będzie przekraczał 49%.

Ten wymóg ma na celu zagwarantowanie państwom członkowskim niezależności medialnej. We współczesnym świecie bowiem, wpływy medialne mają zdecydowane przełożenie na decyzje polityczne i gospodarcze, zaś kwestia niezależności od zewnętrznych wpływów ma decydujące znaczenie o powodzeniu strategii rozwoju i bezpieczeństwa poszczególnych państw. Ta ustawa nie gwarantuje kapitałowi polskiemu dominacji w mediach polskojęzycznych, ale jest krokiem w kierunku większej niezależności medialnej naszego kraju.

Jest ona uchwalona w szczególnym momencie, w czasie, kiedy trwa wojna hybrydowa wywołany przez Federację Rosyjską i Białoruś, w której zasadniczą kwestią jest także suwerenność medialna. Tymczasem część polskich mediów okazała się pudłami rezonansowymi wrogiej Polsce propagandy. To stwarza fundamentalne zagrożenie dla polskiej racji stanu i bezpieczeństwa narodowego, bo utrudnia, a może także – poprzez przekazywanie wrogich treści – uniemożliwić suwerenne podejmowanie decyzji. Sytuacja ta jest tym bardziej groźna, że ewolucja systemu międzynarodowego zmierza w kierunku zdecydowanie niekorzystnym dla zachowania pokoju, szczególnie w naszej części Europy.

Dlatego najważniejszym dziś zadaniem jest radykalne wzmocnienie bezpieczeństwa

naszego państwa, także poprzez osłabienie wszelkich ośrodków informacyjnych,

obcych i wrogich polskim interesom narodowym.

W ostatnim czasie telewizja TVN pełniła funkcję „tuby propagandowej”, uderzającej w politykę obrony nienaruszalności granic i zniesławiającej polskich żołnierzy. Takie działania stanowią bezpośrednie zagrożenie naszej suwerenności i interesów. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, że należy się spodziewać w przyszłości podobnych zachowań, zwłaszcza w przypadku ataku na polskie granice, bezpośrednio zagrażające naszemu bezpieczeństwu. Warto dodać, że telewizja ta przez lata prowadziła politykę dezintegracji polskiej wspólnoty narodowej, poprzez upowszechnianie tzw. „pedagogiki wstydu” i popieranie różnorakich patologii, zwłaszcza tych dotyczących rodziny. W tych działaniach posuwała się często do fałszerstw, takich jak chociażby organizowanie obchodów urodzin Hitlera. Tego typu polityka, w sytuacji narastającego zagrożenia naszego bezpieczeństwa narodowego, osłabia morale polskiego społeczeństwa i wolę oporu przed nadchodzącymi zagrożeniami. Jest to w istocie działanie na rzecz osłabienia spoistości naszego narodu, w trwającym obecnie i nadchodzących konfliktach międzynarodowych. Działalność tej telewizji w rzeczywistości spełnia wszelkie warunki agentury.

W tej sytuacji państwo polskie powinno cofnąć koncesję medialną, nadaną tej telewizji. Ze zdumieniem przyjąłem informację o jej przedłużeniu przez Radę Radiofonii i Telewizji. Decyzja ta była aktem nieodpowiedzialności w sytuacji narastającego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Przyjęcie wspomnianej wcześniej ustawy przez Sejm jest niewystarczającym krokiem, zmierzającym do zapewnienia Polsce suwerenności medialnej, ale jak najbardziej właściwym. W przestrzeni medialnej pojawiły się głosy, iż nie ma ona służyć zapewnieniu bezpieczeństwa medialnego, w sytuacji zewnętrznych zagrożeń, ale jedynie jest elementem gry wyborczej partii rządzącej. Zaniepokojenie patriotycznej opinii publicznej wrogą działalnością medialną tej stacji, spotyka się z odpowiedzią partii rządzącej w postaci ustawy dostosowującej jej strukturę właścicielską do wymogów obowiązujących w państwach unijnych.

Jej wprowadzenie w życie wymaga zaś zgody prezydenta, który może skorzystać z prawa weta. Jeżeli by się tak stało, to mielibyśmy do czynienia z taktyczną grą obozu rządzącego, którego celem nie jest obrona suwerenności medialnej i bezpieczeństwa narodowego, a jedynie zapewnienie sobie poparcia patriotycznej opinii publicznej w wyborach, przy zachowaniu istniejącego stanu medialnego w Polsce. Poprzednie wypowiedzi ośrodka prezydenckiego sugerowały możliwość zawetowania tej ustawy. W takim przypadku moglibyśmy mówić o sprzeniewierzeniu się przez Pana Prezydenta i obóz rządzący polityce budowania naszego bezpieczeństwa. Zawetowanie tej ustawy nie narusza naszych zobowiązań sojuszniczych, o czym świadczą zapisy w traktacie polsko-amerykańskim. Zawetowanie tej ustawy, także nie uderza w pluralizm medialny. Nie należy bowiem traktować wrogiej Polsce propagandy jako wyrazu jakiejkolwiek troski o dobro wspólne. To nie jest uprawniony element pluralizmu i wolności słowa, a wroga wobec polskiego interesu narodowego działalność w interesie obcych mocarstw.

W imię wzmacniania naszego bezpieczeństwa narodowego apeluję do Pana, Panie Prezydencie, o podpisanie tej ustawy i podjęcie dalszych działań, zarówno w wymiarze budowania silnej armii, jak też zwalczania zagrażających Polsce ośrodków medialnych.”

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings