AKTUALNOŚCI

O GODNE

UCZCZENIE

POWSTANIA WARSZAWSKIEG0

- OGŁOSZENIE

ORGANIZATORÓW

Straż Narodowa, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości opublikowały dzisiaj rano oświadczenie przed rozpoczynającym się o godz. 17.00 Marszem Powstania Warszawskiego. Oto jego treść:

MARSZ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO TWORZYMY RAZEM

– Z POTRZEBY SERCA

Marsz Powstania Warszawskiego na przestrzeni ostatnich lat stał się największą oddolną uroczystością, upamiętniającą zbrojny zryw stołecznych struktur konspiracyjnych, które 1 sierpnia 1944 roku postanowiły wyprzeć z miasta niemieckiego okupanta i „sobie wolność zawdzięczać”. Dowodem na tę oddolność jest to, że z każdym rokiem organizowana przez nas forma oddania hołdu przyciąga coraz większe tłumy warszawiaków i przyjezdnych – patriotów, dumnych ze swojego dziedzictwa.

DZIEJE POWSTANIA CENNYM

DOŚWIADCZENIEM I NAUKĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

 

O godzinie „W” i potem – podczas przemarszu ulicami miasta, z którego nie tak dawno nie został kamień na kamieniu – wspominamy heroizm bijących się o niepodległość żołnierzy Polski Podziemnej oraz cierpienie ludności cywilnej. Marsz nie tylko utrwala pamięć o tym trudnym wycinku naszej historii ale i ma stanowić refleksję na przyszłość. Studiowanie dziejów powinno bowiem służyć i temu, by dzisiaj móc działać tak, by jutro nie powtórzyć tego złego, co stało się wczoraj. Jest to tym bardziej ważne, gdyż – po dziesięcioleciach pokoju – niedaleko naszych granic znów sroży się wojna. Budowanie postaw patriotycznych poprzez takie inicjatywy jak Marsz Powstania Warszawskiego uważamy za absolutnie niezbędne. Wobec realnego rozszerzenia się konfliktu Polsce potrzebne są tłumy świadomych swojej narodowej tożsamości i odpowiedzialnych obywateli, gotowych bronić Ojczyzny.

CZESĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

 

Poczytujemy sobie za wyjątkowy honor fakt, iż w kolejnych edycjach naszego wspólnego Marszu poparcia udzielali nam i – jeżeli tylko pozwalało im na to zdrowie – szli z nami ramię w ramię sędziwi weterani Powstania Warszawskiego. Ci, którzy latem 1944 roku walczyli o wskrzeszenie niezawisłego bytu państwowego opartego na fundamencie cywilizacji łacińskiej, przekazują nam niejako pałeczkę w sztafecie pokoleń. Kontynuujemy ich tradycje, usiłując każdego dnia – tak w życiu prywatnym jak i organizacyjnym – wcielać w życie drogie im ideały. Dziękujemy Im za ich postawę w czasie wojny i komunistycznej niewoli oraz za okazane nam zaufanie!

 

Wyrażamy również naszą głęboką wdzięczność wobec wielu innych zacnych osób, wspierających nas cennymi radami, pomocą duchową i materialną, wolontaryjnym współdziałaniem. Bez Was Marsz Powstania Warszawskiego nie stałby się tak dużym wydarzeniem. Pomoc ta jest jednocześnie wzorcowym przykładem udanego budowania patriotycznego ducha i wzmacniania wspólnoty narodowej. „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować” – te słowa Romana Dmowskiego są naszym drogowskazem.

ŚWIĘTUJEMY GODNIE I BEZPIECZNIE

 

Chwalebne wydarzenia, które uczcimy podczas Marszu Powstania Warszawskiego, wymagają właściwej postawy. Ze względu na wcześniejsze próby zakłócania jego przebiegu, organizatorzy i służby porządkowe proszą uczestników o przestrzeganie poniższych wymagań:

 

1.    Nie używamy środków pirotechnicznych

2.   Nie eksponujemy żadnych barw ani emblematów partyjnych

3.    Jedyną dopuszczalną flagą narodową jest biało-czerwona, polska

4.   Organizacje społeczne oraz osoby prywatne mogą posiadać własne transparenty z odpowiednią symboliką – o ile ich treść zgodna jest z przepisami prawa

5.    Organizatorzy lub osoby przez nich upoważnione mogą wezwać do opuszczenia zgromadzenia nie stosujących się do zaleceń organizatorów lub łamiących prawo

6.    Bezwzględnie zakazane jest używanie emblematów organizacji lewicowych, w tym szczególnie środowisk dewiacyjnych

Prosimy uczestników o współdziałanie i zachowanie czujności  w

przypadkach prób zakłócania marszu oraz prowokacji. Należy informować służby państwowe lub organizatorów o zachowaniach budzących podejrzenia lub innych niepożądanych działaniach. Prosimy również o robienie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo w takich sytuacjach a następnie przekazywanie ich po Marszu organizatorom. Zwracamy

się z apelem o nieuleganie jakimkolwiek próbom prowokacji (słownym czy fizycznym). Wrogom polskości zależy na tym, by wykorzystać takie sytuacje i po odpowiednim ich nagłośnieniu obciążać polskich patriotów. Brak reakcji w takim przypadku całkowicie rozbije niecne zamiary przeciwnika.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych godnym uhonorowaniem Powstania Warszawskiego na Rondo Dmowskiego, na godzinę 17.00 (Godzinę „W”)!

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings