AKTUALNOŚCI

TAK DO MARSZU

NIEPODLEGŁOŚCI

PRZYGOTOWUJE SIĘ STRAŻ NARODOWA

Już tylko miesiąc dzieli nas od kolejnego Marszu Niepodległości. Każda edycja tego wydarzenia gromadzi dziesiątki tysięcy patriotów, którzy wspólnie chcą świętować rocznicę przywrócenia na mapy Europy niezawisłego państwa polskiego. Przygotowanie i przeprowadzenie obchodów na tak dużą skalę wymaga wielomiesięcznych przygotowań oraz drobiazgowego planu i finalnie dokładnej jego realizacji w dniu 11 listopada.

Pośród wielu trybików tego precyzyjnego mechanizmu działa też sekcja medyczna Straży Narodowej. Ratownicy i wolontariusze sekcji zapewniają pierwszą pomoc wszędzie tam, gdzie pojawia się Straż: na demonstracjach, marszach, procesjach religijnych a w ostatnich miesiącach również na granicy z Ukrainą i w głębi tego kraju. W pierwszych dniach po eskalacji konfliktu wojny zorganizowana została w Medyce baza dla ratowników do udzielania pierwszej pomocy uchodźcom. Zbudowano punkt medyczny, magazynowy oraz socjalny wraz z dodatkowymi przestrzeniami do schronienia i odpoczynku dla uciekających przed wojną Ukraińców. Wielokrotnie dochodziło tam do ataków epilepsji, najczęściej na tle nerwowym, stanowiących również zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanych. Odnotowano przypadki zasłabnięć i omdleń, spowodowanych najczęściej zmęczeniem fizycznym i psychicznym, ale także wychłodzeniem organizmu. Adresatem naszej pomocy była również lokalna społeczność Polaków mieszkających na Ukrainie w rejonie przygranicznym oraz w Charkowie. W ostatnich miesiącach sekcja medyczna zabezpieczała również m.in. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny, Marsz Powstania Warszawskiego oraz wydarzenie „Broń Królowej” pod Jasną Górą. Namioty ratowników w każdym z tych przypadków otwarte były na wszystkich potrzebujących pomocy medycznej.

Swoją fachowość ratownicy i wolontariusze podnoszą nieustannie przez cały rok, doskonaląc się teoretycznie i praktycznie z zakresu zagadnień medycyny taktycznej oraz wg wytycznych TCCC (Technical Combat Casualty Care). Regularnie prowadzone są też dla zainteresowanych szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dorosłych, młodzieży i dzieci z wykorzystaniem wyspecjalizowanego sprzętu szkoleniowego. Służą temu będące na wyposażeniu sekcji: fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt; szkoleniowy defibrylator AED; kamizelka ACT-Fast do ćwiczeń z pierwszej pomocy w przypadku zadławień dorosłych i niemowląt. Używane są również: apteczki szkoleniowe z podstawowym wyposażeniem do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz indywidualne wyposażenie ochronne takie jak rękawiczki i maseczki do sztucznego oddychania. W ramach szkoleń z udzielania pierwszej pomocy z elementami TCCC wykorzystywane są: fantomy wyposażone w maski umożliwiające ćwiczenie udrażniania dróg oddechowych z zastosowaniem rurek ustno-gardłowych Guedel; model głowy umożliwiający naukę zabezpieczania drożności dróg oddechowych za pomocą masek krtaniowych, rurek nosowo-gardłowych, rurek ustno-gardłowych oraz do ćwiczeń oczyszczania jamy ustnej; trenażer tamowania krwotoków zewnętrznych do ćwiczeń zakładania opaski uciskowej i opatrywania ran; zestaw do pozoracji ran i obrażeń.

Bez wątpienia ogromnym wyzwaniem dla ratowników jest wielotysięczny tłum biorący udział w pochodzie przez stolicę w dniu 11 listopada. Bezwzględnym priorytetem organizatorów Marszu Niepodległości jest bezpieczeństwo uczestników, nad którym pospołu czuwa Straż Marszu Niepodległości oraz właśnie sekcja medyczna Straży Narodowej. Obie te formacje są niezbędne z punktu widzenia logistyki, sprawnego przejścia i udzielania pierwszej pomocy. Ostatnim etapem przygotowań będą dwa weekendowe szkolenia: w soboty przeprowadzone one będą dla Straży Narodowej, natomiast w niedziele sekcja medyczna wesprze swoją wiedzą i doświadczeniem koleżanki i kolegów ze Straży Marszu Niepodległości.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

Znajdź nas na Facebooku, podążaj na Twitterze i obserwuj na Instagramie!

Polityka Prywatności Copyright ©2021 Straż Narodowa - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings