ObroniMY Polskę!


Poczynania polityków “Koalicji 13 grudnia” noszą wszelkie znamiona zamachu stanu, który służy stopniowemu wprowadzaniu coraz bardziej drakońskich metod sprawowania władzy. Donald Tusk wraz z koalicjantami ewidentnie łamią Konstytucję RP. Nadszedł czas, by stawić opór! Wyraź swój sprzeciw!

Apelujemy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o delegalizację partii: PO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica. Podpisz Apel!

Prezydent RP Andrzej Duda

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

niemal 35 lat po transformacji ustrojowej, która przywróciła w naszym kraju demokrację, nad naszą Ojczyznę nadciągnęły ciemne chmury. Centrolewicowa koalicja, która niedawno przejęła władzę, postanowiła podeptać konstytucyjny ład, odrzucić praworządność, a rządy sprawować według własnego uznania, nie patrząc na ustanowione przepisy prawne.

Poczynania polityków tzw. “Koalicji 13 grudnia” noszą wszelkie znamiona zamachu stanu, który służy stopniowemu wprowadzaniu coraz bardziej drakońskich metod sprawowania władzy. Odwołanie dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz Rad Nadzorczych dokonane zostało wbrew zabezpieczeniu, które wydał Spółkom Trybunał Konstytucyjny i jest w oczywisty sposób nieważne. Standardy takie w dzisiejszej polityce europejskiej występują jedynie w dyktaturach: rosyjskiej i białoruskiej. Wyłączenie sygnału telewizji publicznej zdarzyło się wcześniej w Polsce zaledwie raz: w początkach stanu wojennego, a więc również puczu!

 

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że gabinet Donalda Tuska nie poprzestanie na tych pierwszych, brutalnych i antydemokratycznych działaniach. Będą one nasilać się i zawrócą Polskę z drogi, którą podąża od z górą trzech dekad. Zwracamy się więc do Pana Prezydenta, który – jak stanowi art. 126 ustawy zasadniczej – „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”, o podjęcie stanowczych działań w obronie ładu w naszej Ojczyźnie. Oczekujemy, że Pan Prezydent skorzysta z przysługującego Mu na mocy art. 191 ustawy zasadniczej prawa zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Jesteśmy przekonani, że trwający właśnie hybrydowy zamach stanu, przeprowadzany przez decydentów Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050, stanowi wystarczający powód do delegalizacji wymienionych ugrupowań. Wyraźnie mówi o tym art. 13 Konstytucji, w którym czytamy, że „zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji (…), których program lub działalność zakłada lub dopuszcza (…) stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa”.

 

Głowa państwa nie może w takiej sytuacji zachowywać się pasywnie. Poza wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oczekujemy, że Pan Prezydent wezwie wszystkie służby państwowe do uniemożliwienia bezprawnych działań rządowych i obrony systemu prawnego. Prokuratura i policja powinny podjąć działania, aby powstrzymać łamanie prawa i aresztować tych, których czyny naruszają porządek funkcjonowania Rzeczpospolitej.

 

Z pewnością to przełomowy okres w dziejach Polski. Dlatego wierzymy, że Pan Prezydent weźmie na siebie odpowiedzialność, wynikającą z Jego konstytucyjnych obowiązków i stanie po stronie prawa, prawdy, wolności oraz bezpieczeństwa obywateli.

Apelujemy o szybką i zdecydowaną reakcję względem bezprawnych działań „Koalicji 13 grudnia”.

Korzystamy z Ciasteczek - jak każdy. Jak chcesz, w linku obok przeczytasz całą naszą Politykę Prywatności (dużo tego i nudne). A możesz też kliknąć zielony przycisk i wtedy ten pasek zniknie. View more
Cookies settings
Accept
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Postanowienia ogólne Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Pruszkowie (adres: 5-800 Pruszków, ul. Przechodnia 32), identyfikujące się numerami NIP: 5342601946 , REGON: 383529583. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
 • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
 • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
 • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub dukacyjnej;
 • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
 • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu ub maila;
 • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@roty.pl Zasady przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
 • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
 • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
 • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
 • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
 • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
 • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
 • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
 • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
 • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
 • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
 • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
 • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
 • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
 • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do sprzeciwiania się antypolonizmowi
 • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
 • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
 • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
 • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
 • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
 • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
 • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
 • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
 • Dzwonimy na telefony stacjonarne
 • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia końcowe Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • Żądania usunięcia danych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://roty.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://roty.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
Save settings
Cookies settings